Home  I  Residence I  Exhibition/Projects Education  I  Film  I  Publications  I  People  I  Earth  I  about  I  contact     

z o r

changing of traffic movement

 

copyright © ZOR 2003-2013 All rights resereved  

>> 10-17 IX 2008 PACA NA BUDOWIE

>> 17 IX 2008 GODZ. 18.00 OTWARCIE WYSTAWY

>> 20 IX 2008 GODZ. 17.00 DYSKUSJA

>> 18-26 IX 2008 ZWIEDZANIE WYSTAWY

>> 27 IX 2008 GODZ. 16.00 FINISAŻ

The project Development will be a public space presentation, which will take place in autumn 2008, at 30/32, Lubelska Street in the Southern Praga district in Warsaw. Space separation reminds of the practice of developers starting a new building site. It will become a stage of individual artistic expression and a symbolic act of creation of space for art. Multiplication of artistic manifestations confined in a metal enclosure speaks of oppressiveness and a need for developing a platform for a social dialogue.

We want to accumulate artworks in a fragment of space, which, although presented in public, will be taken 'into brackets' of a symbolic fence. Within this fenced space there will be a container typical of building sites (inhabited by workers) - here playing a role of command post and a base of the project.

Artists invited to the project will face the question of quality, character and form of contemporary art referred to as art in public space. Their task will be to try to define differences between 'art in galleries' and 'art outside galleries'. They will also have to consider the role of place and time in making such art and its function according to an artist and the public. The project will also consist of presentations organised within the development area and lectures given by theorists from Poland and Great Britain. Local authorities and non-governmental organizations will be also invited.

* * *

The artistic stage after 1989 has seen a number of generation and aesthetic turning points. 'Gallery art' has played a dominant role in these metamorphoses. It is these forms and presentation spots that function as a base, allowing for direct references to the past tendencies and so, to art based on a social agreement.

Within this agreement, an object or activity in the context of a gallery should be analysed in reference to art. Yet what will happen if space for presentation loses its qualities and art loses the framework of this agreement in confrontation with the viewer?

Does the lack of 'work performance contract' introducing a free access to the work of art, limits the viewer's potential instead of widening and universalizing it?

These questions are triggered off by a small number of projects carried out in public space of Poland and by obstacles encountered by artists taking on this challenge.

The question is whether this situation results from a natural way of things or rather from an inefficient social system paralysing artistic activity?

The project Development tries to answer the question about the importance of fight for the character of public space in the following aesthetic transformation in Poland. Its purpose is to provoke reflection on surrounding aesthetics and pointing to the need to develop modern strategies of local authorities in order to simplify procedures that allow undertaking artistic activity in public space.

The aim of the project is to create such circumstances for artists to be able to answer the above questions. We want to exhibit the artworks and show artistic attitudes that will openly address discussed social problems. A required approach of an artist taking part in the project is: involvement and a direct open dialogue, communicativeness and research. Each artist qualified to participate in the project will confront the space strongly defined by the need to build relationships with other neighbour-artists and the opressiveness of the industrial fence. The space based on such rules is a model relation between gallery space and public space. Reducing literal qualities of this assumption and, at the same time, widening the range, we want to maximally differentiate the activity area. We believe it will enhance to a large degree the quality of our exhibition.

This film is co-produced by Capital City of Warsaw


 

Projekt Development, którego realizacja przewidziana jest na jesień 2008 roku będzie prezentacją w przestrzeni publicznej warszwskiej Pragi Południe, przy budynku na ul. Lubelskiej 30/32, której fizyczne wydzielenie odwołujące się do praktyk firm developerskich, sugerujące zapowiedz działań budowlanych, stanie się sceną dla indywidualnych wypowiedzi artystycznych.

Wystawa o takim charakterze to symboliczny akt stworzenia przestrzeni dla sztuki. Jej zgrupowanie oraz otoczenie metalowym płotem manifestuje opresyjność i konieczność budowy płaszczyzny społecznego dialogu. Wydzielając taką przestrzeń, chcemy skumulować w jej wnętrzu prace, które choć będą w przestrzeni publicznej, zostaną wzięte w "nawias" pełniący rodzaj symbolicznego odgrodzenia. W części wydzielonej ustawiony zostanie także budowlany kontener, który będzie pełnił rolę biura i zaplecza całego projektu. Zaproszeni artyści staną przed zadaniem odpowiedzi na pytanie o jakość, charakter i formę współczesnej sztuki zwanej sztuką w przestrzeni publicznej. Ich zadaniem będzie próba zdefiniowania różnic między "sztuką galerii" a "sztuką ulicy", rolą takich czynników jak miejsce i czas w jej tworzeniu a także funkcji, jaką ma ona pełnić w założeniu twórcy a z drugiej strony - wobec społecznych oczekiwań. W ramach projektu organizatorzy przewidują wykłady i prezentacje, które odbywać się będą także w przestrzeni wydzielonej, przy udziale teoretyków sztuki z Polski i Wielkiej Brytanii a także władz miasta i organizacji pozarządowych.

***

Po roku 1989 na polskiej scenie artystycznej dokonał się już nie jeden pokoleniowy i estetyczny przełom. Dominującą rolę w tych przemianach zawdzięczamy sztuce o charakterze galeryjnym. To te formy i miejsca prezentacji, posiadają zaplecze jak i umowne miejsca prezentacji, pozwalające na możliwość bezpośredniego odwołania do minionych tendencji a tym samym, do twórczości opartej o umowę społeczną.

Umowa ta zakłada, że przedmiot lub działanie umieszczone w galerii, należy analizować pod kątem sztuki.

Cóż się jednak wydarzy, kiedy przestrzeń prezentacji traci swoje właściwości a obraz sztuki ramy umowy, otwierając się przed widzem?

Czy brak "umowy o dzieło" wprowadzając swobodny do niego dostęp, ogranicza, zamiast uniwersalizować możliwość odbioru?

Do zadania tych pytań skłania znikoma ilość zrealizowanych projektów w przestrzeni publicznej naszego kraju a także trudności, na jakie napotykają artyści podejmujący temat realizacji przestrzennych.

Rodzi się pytanie, czy sytuacja ta jest wynikiem naturalnego porządku rzeczy, czy raczej niewydolności systemu społecznego, paraliżującego twórców przed działaniem?

Projekt Development to próba odpowiedzi na pytanie o istotność walki o kształt przestrzeni publicznej w czasach kolejnej transformacji estetycznej naszego kraju. Jego celem jest pobudzenie refleksji na temat otaczającej nas estetyki jak i zwrócenie uwagi na konieczność budowy nowoczesnej strategii działania władz miasta w celu usprawnienia procedur umożliwiających działania w przestrzeni miejskiej.

Założeniem organizatorów jest budowa sprzyjających warunków dla twórców, którzy poprzez autorskie wypowiedzi dadzą odpowiedź na nurtujące pytania. Zadaniem organizatorów jest wyeksponowanie prac jak i postaw artystycznych, które w wyraźny sposób odwołają się do poruszanych problemów społecznych. Zaangażowanie i otwarty dialog, komunikatywność i poszukiwanie, to cechy twórcy biorącego udział w projekcie Development. Każdy z uczestników zmierzy się z przestrzenią silnie naznaczoną koniecznością uwzględnienia relacji z pracami innych artystów, a także opresyjnością przemysłowego odgrodzenia. Tak skonstruowana przestrzeń to modelowa relacja pomiędzy przestrzenią galeryjną a przestrzenią publiczną. Redukując dosłowność założeń, a jednocześnie poszerzając pole interpretacji, chcemy maksymalnie zróżnicować obszar działań, co naszym zdaniem w znaczny sposób przyczyni się do wzrostu jakości planowanej ekspozycji.


POTRZEBA MIASTA

Spotkanie z artystami DEVELOPMENTU oraz audycję z udziałem zaproszonych gości w ramach Europejskiego Kalendarza Kulturalnego poprowadzili dziennikarze Polskiego Radia Euro Bogusia Marszałek i Marek Staszyc.


copyright © ZOR 2003-2013 All rights resereved